Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser POLMETAL GmbH
Status: 01.05.2019

I. Anvendelsesområde

1. Tilbud, leverancer og andre tjenester fra POLMETAL GmbH med hjemsted i Berlin (i det følgende benævnt "Sælger") er udelukkende lavet på grundlag af sælgers salgs-, leverings- og betalingsbetingelser i den version, der gælder på tidspunktet for indgåelse af kontrakten (i det følgende benævnt "GTC"). GTC gælder også for alle fremtidige forretningsforbindelser, uden at Sælger skal henvise til dem igen i hvert enkelt tilfælde.

2. Disse GTC gælder udelukkende for iværksættere i henhold til § 14 i den tyske civillovbog (BGB).

3. Afvigende, modstridende eller supplerende almindelige vilkår og betingelser for køber bliver kun en del af kontrakten, hvis og i det omfang, sælger – gennem den eller de administrerende direktør(er), underskriver(e) eller personer udtrykkeligt bemyndiget af sælger – har udtrykkeligt accepteret deres gyldighed i tekstform (afsnit II.1.).

II. Tilbud og ordrebekræftelser

1. Formular
Alle aftaler mellem Sælger og Køber skal altid være i tekstform (kun underskrevet brev, fax eller e-mail) for at være gyldige.

2. Ansvar for tredjemand, der handler på købers vegne
Tredjemand, der handler på købers vegne, garanterer, at han er behørigt bemyndiget til at indgå kontrakten, ellers er han ansvarlig for kontraktens opfyldelse eller skader i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

3. Oplysninger i kataloger og på hjemmesiden
Al information i kataloger, brochurer, andet informationsmateriale samt produktpræsentationen på Sælgers hjemmeside, herunder tekniske data og specifikationer, kan ændres. Prislister for forhandlere er vejledende og kræver en ordrebekræftelse fra Sælger for at være gældende i det enkelte tilfælde. Sælger er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i sine dokumenter uden forudgående varsel. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, anses produktinformationen, der er offentliggjort på hjemmesiden polmetal.de på tidspunktet for den respektive indgåelse af kontrakten, for autoritative.

4. Indgåelse af kontrakten i tilfælde af en bindende ordre fra køber
Såfremt købers ordre skal kvalificeres som et kontraktligt tilbud i henhold til § 145 i den tyske civillovbog (BGB) og ikke indeholder nogen bestemmelse om acceptfristen, er sælger berettiget til at acceptere købers tilbud ved hjælp af en ordrebekræftelse i tekstform (afsnit II.1.) inden for en periode på 3 kalenderuger efter modtagelsen. I mangel af ordrebekræftelse fra Sælger i rette tid og form, anses Købers tilbud under alle omstændigheder for afvist. Datoen for ordrebekræftelsen i tekstform er afgørende for beregningen af ​​fristen. En ændring eller supplerende ordrebekræftelse udgør et nyt tilbud fra Sælger. I dette tilfælde, paragraf II.5. 2-4 pkt. finder tilsvarende anvendelse.

5. Kontraktindgåelse ved tilbudsanmodning
Tilbudsanmodninger kan indgives skriftligt, pr. fax, pr. e-mail eller telefonisk. Medmindre andet er angivet i tilbuddet, er tilbud afgivet af sælger altid med forbehold for ændringer. Bekræftelse af tilbud fra køber (ordre) er bindende. Kontrakten indgås ved hjælp af en ordrebekræftelse fra sælgeren i tekstform (afsnit II.1.). Ændringer eller tilføjelser til Sælgers tilbud fra Købers side forud for bekræftelse af ordren udgør en ny anmodning om et tilbud til Sælger. Hvis en anmodning om et tilbud forbliver ubesvaret, eller hvis ordren ikke er bekræftet i behørig form inden for 3 kalenderuger, indgås ingen kontrakt.

6. Annullering
Ændringer, tilføjelser eller annulleringer af ordren efter ordrebekræftelsen er udelukket. Sælger kan dog tage hensyn til en anmodning om ændring fra Køber inden for 24 timer efter ordrebekræftelsen, uden at være forpligtet hertil og på den obligatoriske betingelse, at ordren endnu ikke er fremsendt til produktion. Ud over dette har køber ingen ret til at ændre eller annullere ordren.

7. Oplysninger givet af køber
Det er Købers eneansvar at tilvejebringe den nødvendige tekniske dokumentation, herunder tegninger, beregninger og materialer, for at sikre sig selv med hensyn til dens nøjagtighed og fuldstændighed og at anvende Sælgers produkter på en passende og fejlfri måde. Fremsendelse af ukorrekte oplysninger og tekniske registreringer, data og dokumenter forbliver udelukkende Købers ansvar. Dette gælder dog kun i det omfang, der ikke er ydet særskilt rådgivning og support fra Sælger mod betaling.

8. Gentag ordrer
I tilfælde af gentagne ordrer er det Købers ansvar udtrykkeligt at gøre Sælger opmærksom på dette ved at anføre det tidligere ordrenummer. Hvis gentagne ordrer afgives af Køber uden yderligere specifikation, skal de altid være baseret på den tidligere ordre. Sælger er ikke ansvarlig for farveafvigelser, der er sædvanlige i handelen ved genbestillinger. Disse skal anses for at være den aftalte kvalitet af produktet.

9. Ejendomsret og ophavsret til dokumenter
Sælger forbeholder sig ejendoms- og ophavsretten til kataloger, brochurer, informationsmateriale og alle dele af tilbuddet. Det gælder især tekniske tegninger, hjælpemateriale, beregninger, styklister og/eller monteringsplaner. Disse må ikke gengives, udstedes til tredjemand eller gøres tilgængelige uden sælgers udtrykkelige skriftlige samtykke og skal returneres til sælger i sin helhed efter anmodning. I alle andre henseender gælder paragraf XII.9.

III. Leveringsdato og -tidspunkt

1. Leveringsdatoer og leveringsperioder er kun omtrentlige og uforpligtende.

2. Fixtermine sind ausgeschlossen.

3. Aftalte leveringsperioder begynder, efter at Køber har givet Sælger alle oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for udførelsen af ​​ordren og leveringen, og den aftalte modtagelse af betaling er foretaget af Sælger. Eventuelle ændringer i ordrerne efter ordrebekræftelsen, herunder ændringer af leveringsadressen, medfører en tilsvarende udskydelse af leveringsdatoer eller leveringsperioder.

4. Forbehold om selvforsyning – Sælger er berettiget til at træde tilbage fra kontrakten, hvis den uden egen skyld ikke leveres af sine leverandører eller underleverandører på trods af indgåelsen af ​​en kongruent sikringstransaktion. Sælgers erstatningsansvar i dette tilfælde er udelukket. Sælger skal straks informere Køber om manglende tilgængelighed af produkterne og i tilfælde af fortrydelse tilbagebetale Køber straks for allerede modtaget vederlag.

5. Force majeure – Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelser i levering og udførelse som følge af force majeure og på grund af begivenheder, der gør levering væsentligt vanskeligere eller umuligt for Sælger ikke kun midlertidigt – dette omfatter især strejker, lock-outs, officielle ordrer mv., også selvom de forekommer hos Sælgers leverandører, dennes underleverandører, andre leverandører til Sælgeren eller hos den bestilte speditions-, logistik- eller transportvirksomhed. De berettiger sælgeren til at udskyde leveringen eller ydelsen i hindringens varighed plus en rimelig opstartstid og til at træde tilbage fra kontrakten helt eller delvist på grund af den del, der endnu ikke er opfyldt.

6. Sælger er ikke ansvarlig for ovennævnte omstændigheder i henhold til stk. 4 og/eller stk. 5, selv om de opstår under en allerede eksisterende forsinkelse. Sælger skal informere Køber om begyndelsen og slutningen af ​​sådanne hindringer så hurtigt som muligt.

7. såfremt hindringen varer længere end 4 måneder, er køber berettiget til efter fastsættelse af en rimelig henstandsperiode at træde tilbage fra kontrakten for så vidt angår den del, der endnu ikke er opfyldt.

8. Køber kan kun fastsætte afdragsfrihed for levering til sælger, såfremt denne har opfyldt sine medvirkende forpligtelser, og den aftalte leveringsdato eller leveringstid er overskredet. Denne henstandsperiode skal være rimelig og som udgangspunkt mindst 4 uger.

9. Delleverancer – Sælger er berettiget til at foretage delleverancer eller udføre delydelser, i det omfang dette er rimeligt for Køber. Fakturaer for delleverancer skal betales inden for de angivne betalingsdatoer.

IV. Leveringsbetingelser

1. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal leveringer ske gratis på lastbilværker. Såfremt afhentning hos køber er aftalt, skal dette ske på sælgers værk senest 3 uger efter, at sælger har stillet varen til rådighed og meddelt køber mulighed for afhentning. Hvis denne periode overskrides, skal sælger opkræve lageromkostninger, eventuelle garantier mister deres gyldighed (garantibetingelser), og køber er i misligholdelse af accept.

2. Risikoen, herunder risikoen for forsinkelse, overgår til Køber ved overdragelse til speditør eller transportør, jernbanen, posthuset, kureren eller ved pålæsning på Sælgers køretøjer med henblik på levering eller i så fald. af egen afhentning, ved overdragelse.

3. Aftales levering til byggepladsen i et enkelt tilfælde, skal det kun ske i det omfang adgangsforholdene tillader levering med tunge lastbiler uden risiko for køretøjet og lasten. Varerne transporteres udelukkende med 40t ledvogne på købers risiko. Køber er ansvarlig for, at vogntoget også af egen drift kan køre med fuld last fra det offentlige færdselsområde til aflæsningsstedet og tilbage igen på jævnt, bærende terræn. I modsat fald er sælger berettiget til at aflæsse godset ved grænsen til det offentlige færdselsareal.

4. Køber er forpligtet til at oplyse den nøjagtige leveringsadresse, en kontaktperson og dennes mobiltelefonnummer. Ændringer i leveringsadresserne for byggepladsleverancer er udelukket efter at varerne er læsset eller ruteplanen er udarbejdet. Hvis leveringen mislykkes på grund af købers afgivelse af forkerte eller unøjagtige data, afholder køber omkostningerne ved det mislykkede leveringsforsøg, medmindre der er aftalt en fragtfri levering. Køber vil under alle omstændigheder blive opkrævet særskilt for meromkostningerne ved returtransporten og den nye levering. Det gælder også ubeboede eller ufremkommelige byggepladser.

5. Hvis køber ikke accepterer leveringen, og varerne skal returneres, opkræver sælger € 2 pr. kilometer for returrejsen og € 20 pr. lagerdag på sælgers lager. En gentagen levering vil blive opkrævet separat. Hvis en anden levering er nødvendig af årsager, som køber er ansvarlig for, bortfalder garantikravet på de leverede varer (garantibetingelser).

6. Medmindre andet er aftalt, skal aflæsning udføres af det personale, der stilles til rådighed af køber og må ikke overstige en periode på 0.5 time efter levering. Hvis denne varighed overskrides, er sælger berettiget til at opkræve betaling for ståtid.

7. Kranaflæsning er ikke en del af ordren, medmindre sælger har accepteret forpligtelsen til at aflæsse kranen som en ekstra ydelse i tekstform. Aflæsning skal udelukkende udføres i jordhøjde og parallelt med køretøjet. Standardleveringen er lavet med køretøjer, der kan læsses og losses fra siden. Aflæsning fra købers side må kun ske med egnede maskiner.

8. Ved leveringer uden tilstedeværelse af en person, der er bemyndiget til at modtage varen, er køber forpligtet til at sende sælger en underskrevet følgeseddel inden for 24 timer. I tilfælde af en ikke-bekræftet følgeseddel, sender sælger en kopi af dokumenterne til køber i elektronisk form. Hvis intet svar modtages inden for 48 timer, vil følgesedlen blive anset for at være bekræftet. Sælger vil gøre opmærksom på denne retsfølge i førnævnte elektroniske meddelelse.

9. Sker leveringen med sælgers transportmiddel – herunder europaller, er køber forpligtet til at give sælger samme antal aflastede paller til gengæld (ombytning af paller). Sker transporten på særlige paller af sælger, opkræves et depositum i pallernes værdi i henhold til gældende prisliste. Hvis disse specialpaller returneres, refunderes depositummet.

10. Køber er forpligtet til at sende anden emballage end den, der er nævnt i punkt 9 ovenfor, til klargøring til genbrug eller genbrug i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

11. Produkterne leveres altid i emballageenheder (max. 3.5 tons). Ønskes mindre emballageenheder, skal en angivelse af emballagestørrelse gives til sælger ved tilbudsanmodning eller bestillingen. En ændring af emballagestørrelsen på købers anmodning efter indgåelse af kontrakten vil medføre genberegning af emballagens faste takster, som skal afholdes af køber. Såfremt den omberegnet emballagepris ikke bekræftes af Køber inden for 48 timer, anses Købers anmodning om ændring for ugyldig med den konsekvens, at Sælger kan pakke produkterne i emballage i henhold til punkt 1 ovenfor.

12. For ordrer med en samlet vægt på op til 40 kg (mindste mængder), forbeholder sælger sig retten til at bestille alternative forsendelsesydelser (f.eks. pakketjenester eller speditører). Forsendelse sker for købers regning og risiko.

V. Priser

1. Priserne anført i ordrebekræftelsen gælder med fortrinsret.

2. Sælgers priser er nettopriser. Der tillægges merværdiafgift med det beløb, der er fastsat ved loven på leveringstidspunktet. Eventuelle told, gebyrer, skatter og andre offentlige afgifter afholdes af køber.

3. Medmindre andet er aftalt, afholder køber transportomkostninger, omkostninger til eventuel transportforsikring, som køber anmoder om, samt eventuelle fragtomkostninger i tilfælde af punkt IV.12 og omkostninger til særlig emballage i tilfælde af punkt IV.11.

4. Alle priser er baseret på omkostningsfaktorerne på tidspunktet for ordrebekræftelsen. Såfremt der herefter sker væsentlige stigninger i omkostningerne til råvarer, energi, fragt og emballage hos sælger eller dennes leverandører, og hvis disse medfører en væsentlig stigning i dennes indkøbspriser eller kostpriser, er sælger berettiget til at kræve øjeblikkelig forhandling vedr. en prisregulering, medmindre prisen udtrykkeligt er bekræftet som en fast pris. Opnås der ikke enighed inden for rimelig tid, er Sælger fritaget for sin leveringsforpligtelse for så vidt angår udestående leverancer.

5. Hvis den aftalte leveringsdato overstiger en periode på 4 måneder efter aftalens indgåelse, og hvis der er indtrådt uforudsigelige omkostnings- eller markedsprisstigninger med hensyn til varerne hos sælger efter aftalens indgåelse (afsnit V.4.) , er Sælger berettiget til at forhøje den aftalte pris i overensstemmelse hermed efter sit rimelige skøn.

VI. Generelle betingelser

1. I mangel af en udtrykkelig aftale forudsættes brugen af ​​varerne i de tempererede klimazoner i Europa, eksklusive højbjergområder og/eller kystområder med saltforurening. Varerne er ikke egnet til permanent kontakt med vand.

2. Prøver er gennemsnitlige prøver. Tekniske data og specifikationer er kun at betragte som omtrentlige med hensyn til maksimum- og minimumsgrænser. Farveafvigelser inden for sædvanlige grænser giver ikke anledning til reklamationer. Farveafvigelser og falmning af varerne, der opstår over tid på grund af vejrpåvirkninger, er teknisk uundgåelige og typiske for produktet. De svarer til den kontraktmæssige kvalitet af produkterne og giver ikke kunden ret til at gøre garantikrav gældende.

3. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, anses de europæiske standarder, der er gældende på tidspunktet for indgåelsen af ​​kontrakten, for at være den kontraktligt aftalte kvalitet. I øvrigt skal vores varer leveres i sædvanlig kvalitet og design.

4. Til behandling af varer, især udblomstring, farvevariationer, revner og dimensionstolerancer, er de relevante europæiske standarder som ændret fra tid til anden samt de tekniske instruktioner udstedt af sælgeren for opbevaring, lægning, rengøring og pleje af varerne. aftalt som en integreret del af kontrakten. Den seneste version kan findes på Sælgers hjemmeside. En kopi af den respektive gældende europæiske standard eller sælgerens tekniske noter skal vises til inspektion i sælgers respektive salgslokaler. Endvidere gælder IFBS's gældende monteringsvejledning for varerne.

5. Hvis produkterne er 2. valgsprodukter, er de i overensstemmelse med kontrakten, også selvom de har fejl, der typisk opstår ved 2. valgsvarer.

6. Planer, projekter, samt skærelister og beregninger udarbejdet gratis af Sælger er kun tænkt som forslag og er generelt baseret på oplysninger leveret af køber. Sælger påtager sig intet ansvar for disse, de er uforpligtende og kræver undersøgelse og bekræftelse af Køber.

7. Det er alene Købers ansvar at indhente de nødvendige tilladelser og at skabe og vedligeholde andre krav.

VII. Kvalitetskontrol og reklamationer

1. Køber er forpligtet til straks at undersøge varerne efter levering eller ved afhentning fra fabrikken, således:

1.1 Undersøg varerne efter antal styk, vægt og emballage.

1.2 Foretag en kvalitetskontrol i det mindste på et tilfældigt, repræsentativt grundlag med henblik herpå for at åbne emballagen i rimeligt omfang og selv inspicere varerne for ekstern kvalitet.

1.3 Bemærk eventuelle reklamationer over leveringen, og få dem bekræftet med underskrifter fra lastbilchaufføren og de personer, der er involveret i aflæsningen, med angivelse af deres navne og nøjagtige adresser.

2. Køber skal overholde følgende formularer og frister ved meddelelse om mangler:

2.1 Åbenbare mangler skal meddeles sælger umiddelbart efter levering eller afhentning og inden montering af varen. Ved anmeldelse af en skjult mangel, som i første omgang forblev uopdaget trods behørig førstegangskontrol i henhold til ovenstående afsnit, skal anmeldelsen ske inden udgangen af ​​arbejdsdagen efter opdagelsen, dog senest to uger efter levering eller afhentning af varerne.

2.2 Meddelelsen om mangel skal være Sælger i hænde inden for de nævnte frister skriftligt eller pr. e-mail med detaljer. Telefonisk anmeldelse af mangler er ikke tilstrækkelig. Meddelelser om mangler til kommercielle repræsentanter, mæglere eller agenter er irrelevante.

2.3 Meddelelser om mangler kræver altid angivelse af ordre- eller følgeseddelnummer og fremsendelse af billedmateriale. Arten og omfanget af den påståede mangel skal klart fremgå af fejlmeddelelsen.

2.4 Køber er forpligtet til at holde de afviste varer til rådighed på eftersynsstedet til eftersyn af sælger, dennes leverandører eller eksperter på opdrag fra sælger.

3. Reklamation over styktal, vægt, varens emballage samt deres ydre tilstand, i det omfang dette kan fastslås ved stikprøvekontrol, er udelukket, såfremt der ikke er tilsvarende seddel og underskrifter på følgesedlen.

4. Varer, der ikke reklameres over i behørig form og tid, anses for godkendt og accepteret.

5. Ved jernbanetransporter, herunder transporter på jernbaneejede lastbiler, skal transportskader og -tab konstateres ved hjælp af en officiel jernbaneopgørelse, herunder attestering af brudskaderne og manglerne på fragtbrevet, for at de kan anerkendes . Såfremt en reklamation ikke fremsættes i behørig form og rettidigt, anses varens stand for godkendt, og krav for materialefejl kan ikke længere gøres gældende. Frafald af indsigelsen om forsinkelse kan kun ske udtrykkeligt og i tekstform. Eventuelle foranstaltninger til afhjælpning af mangler efter udløbet af fristerne for anmeldelse af mangler skal tages som en gestus af velvilje.

VIII. Garanti og garanti

1. Selv i tilfælde af en defekt er køber forpligtet til at modtage varen, især transportmidlet skal under alle omstændigheder af- eller aflades. Varerne skal opbevares forsvarligt og kun returneres efter aftale med sælger.

2. Køber skal i tilfælde af begrundede mangelsmeddelelser forhandle med Sælger om en rimelig frist for efterfølgende opfyldelse, der som udgangspunkt skal være mindst 10 uger. Efterfølgende opfyldelse kan efter Sælgers skøn ske ved afhjælpning af manglen eller ved levering af nye varer. Især er Sælger berettiget til kun at reparere de dele, der reklameres over, eller at levere nye varer. Krav om levering af komplette partier eksisterer ikke.

3. Køber er berettiget til at træde tilbage fra kontrakten, hvis to forsøg på efterfølgende opfyldelse fra sælgers side er mislykkedes. Fortrydelsen af ​​hele kontrakten forudsætter, at køber ikke har nogen interesse i delydelsen.

4. Oplysninger og detaljer givet af sælger er kun bindende, hvis de er givet skriftligt og af personer i henhold til punkt I.3.

5. Kontraktlige aftaler om kvalitet udgør kun ydelse af garanti i henhold til § 443 BGB, hvis dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt (garantibevis).

6. Såfremt en mangel kunne identificeres før videre tilslutning og/eller montering af produkterne, afholder køber omkostningerne ved demontering.

7. XII.1. forbliver upåvirket.

IX. Ansvarsbegrænsninger

1. Ved lettere uagtsom misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er Sælgers ansvar begrænset til de forudsigelige, kontrakttypiske gennemsnitsskader i henhold til produkttypen. Dette gælder også i tilfælde af lettere uagtsom pligtforsømmelse fra sælgers juridiske repræsentanter og stedfortrædere.

2. Sælger er ikke ansvarlig i tilfælde af en lettere uagtsom misligholdelse af immaterielle kontraktlige forpligtelser.

3. Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder for alle erstatningskrav, uanset det juridiske grundlag.

4. Ovennævnte ansvarsbegrænsninger begrænser dog ikke noget obligatorisk lovbestemt ansvar, især ikke ansvar i henhold til produktansvarsloven, ansvar som følge af overtagelsen af ​​en kvalitetsgaranti eller ansvar for skyldigt forvoldt skade på liv, lemmer eller helbred eller for forsæt. eller grov uagtsomhed, eller i tilfælde af svigagtig fortielse af mangler.

X. Betaling

1. Sælger er berettiget til at kræve umiddelbart forfalden forudbetaling. I dette tilfælde er afgivelsen af ​​ordren til produktion betinget af modtagelse af forudbetalingen.

2. Uanset stk. 1 ovenfor forfalder den fulde pris, inklusive eventuelle dermed forbundne omkostninger, som skal afholdes af Køber, til betaling senest dagen før varerne indlæses på fabrikken. Dette gælder også for aftalte delleverancer. Alle betalinger er uden fradrag.

3. Køber er kun berettiget til modregnings- eller tilbageholdelsesret, såfremt hans krav er lovligt fastslået eller er ubestridt. I tilfælde af mangler ved leverancen er Sælger berettiget til at gøre den efterfølgende skyldige ydelse afhængig af, at Køber betaler den skyldige købesum. Køber er dog berettiget til at tilbageholde en rimelig del af købesummen i forhold til manglen.

4. Køber er ikke berettiget til at gøre krav og rettigheder på grund af mangler gældende, såfremt han ikke har foretaget forfaldne betalinger, og i det omfang det skyldige beløb (herunder eventuelle foretagne betalinger) ikke står i rimeligt forhold til værdien af ​​den – mangelfulde – vare.

5. Sælger er berettiget til først at modregne betalinger i Købers ældre gæld, trods eventuelle andre bestemmelser fra Køber, og skal oplyse Køber om, hvilken form for modregning der er foretaget. Er der allerede afholdt omkostninger og renter, er Sælger berettiget til først at modregne betalingen i omkostningerne, derefter i renterne og til sidst i hovedydelsen.

6. Hvis Sælger tildeler Køber en kommerciel kreditgrænse, og Køber overskrider denne, har Sælger ret til at standse vareleverancer indtil tidspunktet for modtagelse af betaling med det beløb, hvormed kreditgrænsen er overskredet. Dette gælder også for ubetalte fakturaer, der stadig er inden for den aftalte betalingsperiode.

7. Betalingsdatoen er altid den dato, hvor pengene modtages i kassen eller den dato, hvor de er bogført på Sælgers bankkonto.

8. Betaler køber ikke efter rykker fra sælger efter forfaldsdatoen, er køber i betalingsmisligholdelse. Par. § 286, stk. 3 BGB forbliver upåvirket.

XI. Ejendomsforbehold

1. Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte produkter indtil fuld betaling fra Købers side af alle nuværende og fremtidige krav, der udspringer af købsaftalen og et igangværende forretningsforhold.

2. De varer, der er omfattet af ejendomsforbehold, må hverken pantsættes til tredjemand eller stilles til sikkerhed før fuld betaling af de sikrede krav. Køber skal straks give Sælger skriftlig meddelelse, hvis og i det omfang tredjemand beslaglægger Sælgers produkter.

3. Køber er bemyndiget til at videresælge og/eller behandle de varer, der er underlagt ejendomsforbehold, i den almindelige forretningsgang. I dette tilfælde gælder desuden følgende bestemmelser. Ejendomsforbeholdet omfatter de produkter, der er et resultat af forarbejdning, blanding eller kombination af de solgte produkter til deres fulde værdi, hvorved Sælger anses for at være producenten. Såfremt sidstnævntes ejendomsret i tilfælde af forarbejdning, blanding eller kombination med produkter fra tredjemand består, erhverver Sælger medejendomsretten i forhold til fakturaværdierne af de forarbejdede, blandede eller kombinerede produkter. I alle andre henseender gælder det samme for det resulterende produkt som for de produkter, der leveres under ejendomsforbehold. Køber overdrager hermed til Sælger ethvert krav mod tredjemand, der opstår som følge af videresalg af produkterne eller produktet i alt eller med Sælgers eventuelle medejerandel i overensstemmelse med ovenstående bestemmelse. Sælger accepterer opgaven. Købers forpligtelser anført i punkt XI.2 gælder også for de overdragne krav. Køber er fortsat bemyndiget til at inddrive kravet ud over Sælger.

4. Sælger forpligter sig til ikke at inddrive kravet, så længe køber opfylder sine betalingsforpligtelser over for sælger, ikke er i betalingsmisligholdelse, der ikke er indgivet begæring om indledning af insolvensbehandling, og der ikke i øvrigt er mangel i hans betalingsevne. . Hvis dette er tilfældet, kan Sælger dog kræve, at Køber oplyser om de overdragne fordringer og deres debitorer, afgiver alle nødvendige oplysninger til inkasso, udleverer de relevante dokumenter og underretter debitorer (tredjemand) om overdragelsen.

5. Såfremt værdipapirernes realisationsværdi overstiger Sælgers krav med mere end 20 %, skal Sælger frigive sikkerheder efter eget valg på Købers anmodning.

XII. Misligholdelse af accept, misligholdelse af betaling og misligholdelse af andre kontraktlige forpligtelser fra Købers side

1. Såfremt køber ikke har opfyldt sin forpligtelse til at medvirke på trods af en anmodning fra sælger, således at sælger ikke kan opfylde sin leveringspligt, og varer opbevares i længere tid end 3 uger fra færdiggørelsesdatoen, bortfalder garantien på de fremstillede varer. og Køber er i misligholdelse med accept.

2. Hvis køber er i misligholdelse med købet eller accepten af ​​varen eller en del af varen eller enhver anden præstation, der skal ydes i henhold til kontrakten, eller hvis køber er i misligholdelse med betalingen, er sælger også berettiget efter at have fastsat en rimelig frist, at hæve kontrakten helt eller delvist og/eller at kræve erstatning i henhold til punkt IV.5, med forbehold for bevis for en konkret højere skade, medmindre Køber godtgør en lavere skade eller manglende indtræden af ​​en skade.

3. Endvidere er Sælger berettiget til at anmode Køber om straks at afhente varerne og fakturere varerne.

4. Sælger er i tilfælde af betalingsmisligholdelse berettiget til at kræve renter med 8 procentpoint over den respektive basisrente fra tidspunktet for misligholdelsens indtræden. Højere erstatning kan kræves, hvis sælger beviser skadens størrelse.

5. Tilbageholdelsesretten kan også udøves med hensyn til andre varer, som sælger råder over (f.eks. opfølgende ordrer).

6. Såfremt sælger får kendskab til forhold, der sætter spørgsmålstegn ved købers kreditværdighed, især hvis køber standser betalinger, er mere end XNUMX måneders restance med betaling mv., er sælger berettiget til at erklære hele restgælden. forfaldent og at kræve forudbetalinger eller stille sikkerhed for det fulde beløb af ordreværdien.

7. Såfremt Køber ikke foretager en forfalden betaling trods en rimelig henstandsperiode, er Sælger berettiget til at træde tilbage fra kontrakten og opfølgende ordrer.

8. I tilfælde af Sælgers fortrydelse ophører Sælgers leverings- og opfyldelsesforpligtelser straks i det omfang, fortrydelseserklæringen berører. Køber skal returnere de allerede modtagne ydelser til Sælgers forretningssted og i givet fald overføre ejendomsretten til disse.

9. Såfremt Køber selv eller tredjemand overtræder punkt II.9 i disse Almindelige Betingelser, kan Sælger kræve engangserstatning på EUR 500.00 (markedsforvirringsskade) i hvert tilfælde af overtrædelse. Sælger forbeholder sig ret til at kræve højere skadeserstatning eller for køber at fremlægge bevis for mindre skader.

XIII. Jurisdiktion, gældende lov, adskillelsesklausul

1. Hvis køberen er en købmand, en offentligretlig juridisk enhed eller en særlig offentligretlig fond, er Berlin det eneste værneting for alle tvister, der opstår i forbindelse med kontraktforholdet.

2. Hvis køberen, uanset det foregående punkt 1, ikke har noget almindeligt værneting i Tyskland, eller hvis køberen har flyttet sin bopæl eller sædvanlige opholdssted uden for Tyskland efter indgåelse af kontrakten, skal de domstole, der har lokal kompetence for det vedtægtsmæssige hjemsted. Sælger har enekompetence til at tage stilling til sagens realitet.

3. Tysk lov gælder med undtagelse af FN's konvention om kontrakter om internationale køb af varer og tysk international privatret.

4. Skulle individuelle bestemmelser være eller blive ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af ​​de resterende bestemmelser i disse GTC. Parterne skal erstatte en ugyldig bestemmelse med en gyldig bestemmelse, der kommer så tæt som muligt på det økonomiske formål med den ugyldige bestemmelse.